Algemene voorwaarden

Artikel 1 - DEFINITIES

1.1    Van Eldijk Sierbestrating BV: Van Eldijk Sierbestrating BV, gevestigd aan Looistraat 61 (6582 BB) te Heumen, gebruiker van de Algemene voorwaarden.
1.2    De klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Van Eldijk Sierbestrating BV een overeenkomst sluit, dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan.
1.3     Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Van Eldijk Sierbestrating BV en de klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechtshandelingen) ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
1.4     Producten: alle zaken die onderwerp zijn van een overeenkomst, waaronder mede begrepen (sier-)bestrating, -grind, -split, zand en grond e.d..
1.5    Dienst c.q. opdracht: iedere op grond van een overeenkomst door Van Eldijk Sierbestrating BV te verrichten of verrichte werkzaamheid.
1.6    Dag: kalenderdag (maandag t/m zondag)
 

Artikel 2 - TOEPASSELIJKHEID
2.1    Met het depot van deze Algemene voorwaarden bij de Kamer van Koophandel te Roermond zijn alle voorgaande voorwaarden van Van Eldijk Sierbestrating BV vervallen.
2.2    Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Van Eldijk Sierbestrating BV en de klant waarop Van Eldijk Sierbestrating BV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.3    De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Van Eldijk Sierbestrating BV, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.4    Aanvullingen of afwijkingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door Van Eldijk Sierbestrating BV schriftelijk aan de klant zijn bevestigd.
2.5    Indien Van Eldijk Sierbestrating BV bij enige overeenkomst een afwijking op deze voorwaarden met de klant heeft gemaakt, kan de klant zich daar bij latere overeenkomsten nimmer op beroepen. Afwijkingen op deze voorwaarden dienen steeds uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.
2.6    De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.7    Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden volledig van toepassing. Van Eldijk Sierbestrating BV en de klant zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigende bepalingen overeen te komen, waarbij indien en zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 

Artikel 3 - AANBIEDINGEN EN OFFERTES
3.1    Een aanbieding bindt Van Eldijk Sierbestrating BV niet, tenzij schriftelijk bevestigd, en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order.
3.2     De door Van Eldijk Sierbestrating BV gemaakte offertes zijn vrijblijvend.
3.3    Van Eldijk Sierbestrating BV kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4     Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Van Eldijk Sierbestrating BV daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Van Eldijk Sierbestrating BV anders aangeeft.
3.5    Een samengestelde prijsopgave verplicht Van Eldijk Sierbestrating BV niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6    Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.7    Van Eldijk Sierbestrating BV geeft nooit een offerte uit als aanneemsom. Eventuele nabestellingen zijn voor rekening koper.
3.8    De koper is zelf verantwoordelijk voor de hoeveelheden (m²) vermeld in de offerte.
 

Artikel 4 - TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
4.1    De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding en ondertekening van de overeenkomst of door schriftelijke bevestiging per e-mail door de klant van de door Van Eldijk Sierbestrating BV gedane aanbieding en nadat Van Eldijk Sierbestrating BV deze schriftelijk heeft bevestigd. Of indien door Van Eldijk Sierbestrating BV uitvoering wordt gegeven aan een order.
4.2    Tevens komt de overeenkomst tot stand indien de klant de partij na levering accepteert inclusief factuur en Algemene voorwaarden.
 

Artikel 5 - HERROEPINGSRECHT
5.1    De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Van Eldijk Sierbestrating BV mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
5.2    De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.
5.3    Indien de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld, gaat de bedenktijd in op de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. Van Eldijk Sierbestrating BV mag, mits hij de klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
5.4    Indien de levering van een bestelling bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: geldt de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de eerste zending of het eerste onderdeel heeft ontvangen;
5.5    Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: geldt de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
5.6    Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
5.7    De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan beschreven in artikel 5.6.
5.8    De klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Van Eldijk Sierbestrating BV hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
5.9    Verwerking van de materialen wordt beschouwd als acceptatie van de materialen. Hierdoor kan een klant zich dus niet meer beroepen op het herroepingsrecht.
 

Artikel 6 – UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT EN DE KOSTEN DAARVAN
6.1    Als de klant gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit schriftelijk binnen de bedenktermijn aan Van Eldijk Sierbestrating BV.
6.2    Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Van Eldijk Sierbestrating BV. Dit hoeft niet als Van Eldijk Sierbestrating BV heeft aangeboden het product zelf af te halen. De klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
6.3    De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Van Eldijk Sierbestrating BV verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
6.4    Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
6.5    De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Van Eldijk Sierbestrating BV aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de klant de kosten voor terugzending niet te dragen.
6.6    Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 

Artikel 7 - UITVOERING VAN DE BESTELLING
7.1    Van Eldijk Sierbestrating BV zal bij de uitvoering van de bestelling de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.
7.2    Ten gevolge van de aard van het bedrijf en de producten is Van Eldijk Sierbestrating BV in belangrijke mate afhankelijk van de prestaties van derden (zoals toeleveranciers, transporteurs, post, douaneautoriteiten en andere instanties evenals de productiecapaciteiten en voorraden van toeleveranciers), zodat Van Eldijk Sierbestrating BV niet kan garanderen dat geplaatste orders volledig en tijdig kunnen worden uitgevoerd.
7.3    De door Van Eldijk Sierbestrating BV opgegeven (af)levertijden en aantallen gelden dus steeds als bij benadering en niet als fatale termijn. Schadevergoeding is Van Eldijk Sierbestrating BV nimmer verschuldigd.
 

Artikel 8 - LEVERING
8.1     Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering vanaf fabriek, het magazijn van Van Eldijk Sierbestrating BV of het magazijn van een van de toeleveranciers van J. van Eldijk BV, danwel op het met de klant overeengekomen adres door de producten ter beschikking te stellen.
8.2     De klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het overeenkomstig lid1 overeengekomen moment.
8.3    Indien de klant de afname weigert, uitstelt of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de klant nadat Van Eldijk Sierbestrating BV hem hiervan in kennis heeft gesteld. De klant zal in dat geval het factuurbedrag en alle aanvullende kosten direct verschuldigd zijn.
8.4    Komen Van Eldijk Sierbestrating BV en de klant bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen onder de bij het sluiten van de overeenkomst aan de klant meegedeelde condities. Van Eldijk Sierbestrating BV behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren, tenzij anders overeengekomen.
8.5    Indien Van Eldijk Sierbestrating BV gegevens behoeft van de klant in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de klant deze aan Van Eldijk Sierbestrating BV ter beschikking heeft gesteld.
8.6    Indien Van Eldijk Sierbestrating BV een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter niet met meer dan 30 dagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Van Eldijk Sierbestrating BV schriftelijk in gebreke te stellen.
8.7     Kosten van levering worden apart vermeld in de offerte, tenzij anders overeengekomen.
 

Artikel 9 - RETOURNEREN EN KOSTEN HIERVAN
9.1    Het is mogelijk producten te retourneren mits het retourneren vooraf is besproken en goedgekeurd door (een gemachtigde van) Van Eldijk Sierbestrating BV.
9.2    Indien de producten onbeschadigd zijn, de verpakking onaangebroken is, het (minimaal) een volledige vierkante meter betreft én het een voorraadproduct betreft, krijgt u het aankoopbedrag terug. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
9.3    Restanten, producten uit speciale aanbiedingen, losse tegels en blokken kunnen, ongeacht kwaliteitsklasse, helaas niet worden teruggenomen tenzij vooraf anders besproken met Van Eldijk Sierbestrating BV.
9.4    Eventuele ontstane transportkosten voor het retourneren zijn voor rekening van de klant.
 

Artikel 10 - PRIJZEN
10.1    Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en inclusief omzetbelasting.
10.2    Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, komen ten laste van de klant de kosten van de verzending, in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede alle overige heffingen en belastingen opgelegd of geheven terzake van de producten en het vervoer daarvan.
10.3    De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Van Eldijk Sierbestrating BV geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van Van Eldijk Sierbestrating BV worden geheven c.q. door derden ten laste van Van Eldijk Sierbestrating BV worden gebracht. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft Van Eldijk Sierbestrating BV het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan de klant door te berekenen. De klant heeft 14 dagen de tijd te annuleren na bekendmaking.
 

Artikel 11 - EIGENDOMSVOORBEHOUD
11.1     Van Eldijk Sierbestrating BV blijft volledig eigenaar van de geleverde en te leveren zaken, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, totdat de klant aan alles dat hij krachtens overeenkomst aan Van Eldijk Sierbestrating BV verschuldigd is of zal worden, heeft voldaan.
11.2    Bij beslag, schuldsanering, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van Van Eldijk Sierbestrating BV. De klant staat er voor in dat een beslag op de producten direct wordt opgeheven.
11.3    De klant is verplicht Van Eldijk Sierbestrating BV direct schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
11.4     Van Eldijk Sierbestrating BV is in het verlengde van voorgaande, altijd gerechtigd al geleverde zaken bij de klant of diens houder weg te (doen) halen, indien de klant zijn verplichtingen tegenover Van Eldijk Sierbestrating BV niet nakomt. De klant zal hiertoe zijn medewerking verlenen op straffe van een direct opeisbare boete van 5% van het factuurbedrag voor elke dag dat hij in gebreke blijft met de nakoming van deze verplichting.
 

Artikel 12 - RISICO OVERGANG
12.1    Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden worden gebracht.
12.2     Indien Van Eldijk Sierbestrating BV en de klant levering aan het adres van de klant overeenkomen, dan is het risico tijdens transport, tenzij anders overeengekomen, voor rekening van de klant.
 

Artikel 13 - BETALING
13.1    Betaling dient uiterlijk één dag voor levering per bank, pin of contant te zijn voldaan, tenzij anders is overeengekomen. Indien er een betalingstermijn is afgesproken gelden de navolgende bepalingen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
13.2     Indien andere betalingscondities schriftelijk zijn overeengekomen dienen deze nageleefd te worden.
     1. Indien de klant in gebreke blijft in de betaling als hierboven vermeld, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is alsdan een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
     2. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Van Eldijk Sierbestrating BV op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 

Artikel 14 - INCASSOKOSTEN
14.1    Is de klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van klant. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
14.2    Indien Van Eldijk Sierbestrating BV hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
14.3     De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de klant.
14.4    De klant is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
 

Artikel 15 - OPSCHORTING EN ONTBINDING
15.1    Van Eldijk Sierbestrating BV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
     - De klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- Na het sluiten van de overeenkomst Van Eldijk Sierbestrating BV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- De klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
15.2    Voorts is Van Eldijk Sierbestrating BV bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
15.3    Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Van Eldijk Sierbestrating BV op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Van Eldijk Sierbestrating BV de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en uit overeenkomst.
15.4    Van Eldijk Sierbestrating BV behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
 

Artikel 16 - ONDERZOEK EN KLACHTEN
16.1    De klant is gehouden de geleverde goederen danwel diensten op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale
(handels-) verkeer gelden.
16.2    Eventuele zichtbare tekortkomingen behoren direct of binnen zo kort mogelijke tijd (uiterlijk binnen 3 dagen) na levering schriftelijk aan Van Eldijk Sierbestrating BV te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van bewijsstukken en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
16.3    Een niet zichtbaar gebrek dient de klant binnen een maand na aflevering schriftelijk te melden aan Van Eldijk Sierbestrating BV met inachtneming van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde.
16.4    Indien ingevolge het vorig leden tijdig wordt geklaagd, blijft de klant verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de klant gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Eldijk Sierbestrating BV en op de wijze zoals door Van Eldijk Sierbestrating BV is aangegeven.
16.5    Indien de klant tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een product, is de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen is bepaald in de artikelen 14 en 15 van deze voorwaarden.
16.6    De klant is gehouden aan volledige medewerking bij onderzoek welke noodzakelijk is tot het correct diagnosticeren van het beklaagde danwel de oorzaak welke tot de klacht heeft geleid. 
 

Artikel 17 - GARANTIE
17.1    Van Eldijk Sierbestrating BV garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
17.2     De factuur geldt tevens als garantiebewijs van het geleverde artikel.
17.3    Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Van Eldijk Sierbestrating BV de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst vervangen/ vergoeden indien aan de vereisten van artikel 13 is voldaan.
17.4     De hierboven genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van verkeerd of oneigenlijk gebruik door klant of wanneer de ontvangen goederen op een onjuiste wijze worden bewaard/opgeslagen door klant.
17.5    Voorts kan met betrekking tot de navolgende onderwerpen gezien haar aard door Van Eldijk Sierbestrating BV nimmer garantie worden gegeven of door de klant een beroep op reclamatie gedaan worden:
     –    Tint- en nuanceverschillen bij of na verwerking van beton-, keramische-, natuursteen-, hout- en metaalproducten.
–    Tint- en nuanceverschillen bij gebruik en of verwering van beton-, keramische-, natuursteen-, hout- en metaalproducten.
–    Tint- en nuanceverschillen tussen zogenaamde uni- en bijpassende decortegels.
–    Producten die reeds zijn ver- of bewerkt (omtrent de slijtvastheid is het raadzaam dat klant zich vooraf laat adviseren door Van Eldijk Sierbestrating BV).
–    Schade of slijtage door (oneigenlijk-) gebruik
17.6    Indien Van Eldijk Sierbestrating BV producten aan de klant aflevert die Van Eldijk Sierbestrating BV van diens toeleveranciers heeft gekregen, is Van Eldijk Sierbestrating BV nimmer tot een verder gaande garantie ten opzichte van de klant gehouden dan waarop Van Eldijk Sierbestrating BV ten opzichte van haar toeleveranciers aanspraak kan maken.
17.7     Goederen die niet op voorraad staan kunnen, tenzij zij niet aan de vereisten voldoen, niet geretourneerd worden. Voorraadgoederen kunnen uiterlijk 8 dagen na levering worden teruggebracht. Hierbij behoudt Van Eldijk Sierbestrating BV het recht hiervoor kosten in rekening te brengen te weten 25% retourkosten van het bruto aankoopbedrag, en met een minimum van € 50,00.
 

Artikel 18 - AANSPRAKELIJKHEID
18.1    Van Eldijk Sierbestrating BV is niet aansprakelijk voor schade aan de producten anders dan met inachtneming van het bepaalde onder “garanties”. In elk geval is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Van Eldijk Sierbestrating BV te allen tijde beperkt tot de overeengekomen prijs van het product terzake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan. Voor zover in rechte zou worden geoordeeld dat op Van Eldijk Sierbestrating BV een verdergaande vergoedingsplicht rust, gaat die vergoedingsplicht nooit verder dan hetgeen zij terzake van haar verzekeringsmaatschappij krijgt uitgekeerd.
18.2    Van Eldijk Sierbestrating BV is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die klant of een derde terzake van (het gebruik van) producten mocht lijden, hieronder is mede begrepen bedrijfs- en milieuschade.
18.3     Wanneer de producent van een gebrekkig product aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Van Eldijk Sierbestrating BV beperkt tot vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
18.4    De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Van Eldijk Sierbestrating BV of haar leidinggevend personeel.
18.5    Onverminderd het bovenstaande is Van Eldijk Sierbestrating BV niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant.
18.6    In alle gevallen dient Van Eldijk Sierbestrating BV aansprakelijk te worden gesteld binnen een jaar nadat de schade zich heeft voorgedaan, op straffe van verval van rechten.
 

Artikel 19 - OVERMACHT
19.1    Indien Van Eldijk Sierbestrating BV door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
19.2    Duurt de overmacht toestand langer dan één maand, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmacht situatie dit rechtvaardigt en in overeenstemming met wat verder in deze voorwaarden is bepaald.
19.3     Ingeval van overmacht heeft de klant geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Van Eldijk Sierbestrating BV als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
19.4    Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Van Eldijk Sierbestrating BV onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Van Eldijk Sierbestrating BV kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij de productie door Van Eldijk Sierbestrating BV of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
19.5    Van Eldijk Sierbestrating BV zal de klant zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht toestand op de hoogte brengen.
19.6    Voor zover Van Eldijk Sierbestrating BV ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen en aan het nagekomen zelfstandige waarde toekomt, is Van Eldijk Sierbestrating BV gerechtigd om het reeds nagekomen separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
 

Artikel 20 - OVERDRACHT VAN RECHTEN
Het is Van Eldijk Sierbestrating BV toegestaan de uit enige overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen.
 

Artikel 21 - GESCHILLEN
21.1     De rechter in de vestigingsplaats van Van Eldijk Sierbestrating BV is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Van Eldijk Sierbestrating BV het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
21.2     Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 

Artikel 22 - TOEPASSELIJK RECHT
22.1     Op elke overeenkomst tussen Van Eldijk Sierbestrating BV en de klant is Nederlands recht van toepassing.
22.2    Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 

Artikel 23 - WIJZIGING, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN
23.1    Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg te Roermond.
23.2     In alle gevallen waarin deze Algemene voorwaarden niet voorzien, zal een overeenkomst in het licht van deze voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.